+45 86 270 271

Tandlægestatistik 2015

AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker.

Udgivet den - 02. februar 2017 13:32

AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker.

Se statistikken HER

Nøgletalsoversigten for 2015 er udarbejdet på basis af regnskabstal fra vore tandlægeklienter. AROS statsautoriserede revisorer repræsenterer en væsentlig del af de danske privatpraktiserende tandlæger.

Nøgletallene kan indgå som et værdifuldt analyseværktøj for den enkelte tandlæge. Ved sammenholdelse med tandlægens egne regnskabstal viser oversigten, på en overskuelig måde, afvigelser i udviklingstendenser og indtjeningsmønsteret, som kan danne grund­laget for en nærmere analyse.

Nøgletalsoversigten viser årets gennemsnitstal pr. klinikejer fordelt på klinikker med en klinikomsætning på indtil DKK 3½ mio., fra DKK 3½ til 6½ mio., fra DKK 6½ til 10 mio. og med en klinikomsætning over DKK 10 mio. De enkelte udgiftsposter vises både i DKK og i deres procentvise andel af omsætningen.

For at skabe det nødvendige sammenligningsgrundlag, er de inddaterede regnskabsoplysninger justeret på en række områder. For klinikker der drives i anpartsselskab elimineres klinikejerens eget vederlag i form af gage, pension og firmabil mv. Klinikdriften viser herefter klinikejerens reelle indtjening, og er samtidig direkte sammenlignelig med klinikker drevet i personligt regi. Der er endvidere taget højde for forskelle i klinikkernes lokaleforhold, således at klinikker i egen ejendom er sammenlignelige med klinikker i lejede lokaler.

Af hensyn til overskueligheden er nøgletalsoversigten udformet således, at den fylder en A4 side. Vi har valgt denne begrænsning, vel vidende, at en brancheanalyse ikke kan tage højde for alle individuelle forhold.

I det efterfølgende vil vi kommentere gennemsnitstallene for alle klinikker i 2015 sammenholdt med 2014.

Den gennemsnitlige omsætning pr. klinikejer er steget fra TDKK 4.683 i 2014 til TDKK 4.913 i 2015, svarende til en samlet stigning på TDKK 230 pr. klinikejer. Som det fremgår af oversigten er honoraret fra patienter steget fra TDKK 4.009 i 2014 til TDKK 4.104 i 2015. Sygesikringsandelen, der er steget fra TDKK 675 i 2014 til TDKK 809 i 2015, udviser en større procentvis stigning der bl.a. kan henføres til ændringer i overenskomsten for 2015.

Statistikken viser yderligere, at klinikkernes gennemsnitlige resultat før afskrivninger og finansieringsposter pr. klinikejer er steget fra TDKK 1.414 i 2014 til TDKK 1.515 i 2015. Samtidig er overskudsgraden (resultat før finansielle poster og afskrivninger/omsætningen) steget fra 30,19 % af omsætningen i 2014 til 30,84 % af omsætningen i 2015.

Vareforbruget (materialeforbrug og teknik) udviser et fald på 0,34 procentpoint fra 13,62 i 2014 til 13,28 i 2015. Faldet vedrører i væsentlighed materialeforbruget.

Klinikkernes personaleomkostninger udviser imidlertid en stigning på 0,17% -point af omsætningen fra 2014 til 2015. Personaleomkostningerne er den beløbsmæssigt største udgiftspost, og har derfor en relativ kraftig indvirkning på overskudsgraden.

Endelig ses et samlet, men mindre væsentlig, procentvis fald i lokaleomkostninger og andre eksterne omkostninger fra 16,27 % i 2014 til 15,77 % i 2015.

Det bemærkes, at resultatudviklingen har været forskellig for de enkelte klinikstørrelser, idet de mindste klinikker har haft en procentvis faldende indtjening pr. klinikejer, mens de øvrige klinikker har haft en stigende procentvis indtjening pr. klinikejer.

Aros Statsautoriserede Revisorer I/S

november 2016