+45 86 270 271

Skattemæssig behandling af personalegoder

Artikel bragt i Sense 4. udgave 2015. Personalegoder behandles ikke ens skattemæssigt, faktisk er der personalegoder som slet ikke medfører beskatning hos medarbejderen. I denne artikel sætter vi fokus på udvalgte ”mindre” personalegoders skattemæssige behandling.

Udgivet den - 03. november 2015 13:22

Af Villy Rabe Bech Mousten, statsautoriseret revisor & Thomas Sloth Andersen, Revisor - Cand.merc.jur.


Personalegoder behandles ikke ens skattemæssigt, faktisk er der personalegoder som slet ikke medfører beskatning hos medarbejderen. I denne artikel sætter vi fokus på udvalgte ”mindre” personalegoders skattemæssige behandling.

Hvad er et personalegode:

Personalegoder er formuegoder af pengeværdi, der ydes som led i arbejdsaftaler i en anden form end penge.

Arbejdsredskaber der er stillet til rådighed på arbejdspladsen for arbejdets udførelse, er ikke personalegoder. Først hvis arbejdsredskabet anvendes privat, eller er til rådighed for privat anvendelse, bliver det et personalegode. Det er kendetegnende for personalegoder, at de i et eller andet omfang giver medarbejderen en økonomisk fordel af privat karakter.

Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige og markedsværdien af godet er oftest udgangspunktet for beskatningsgrundlaget. Arbejdsgiveren har indberetningspligt overfor SKAT via e-indkomst.

Undtagelser til skattepligten:

Der er en række undtagelser til udgangspunktet om, at personalegoder er skattepligtige. Der er personalegoder som er friholdt for beskatning, samt andre personalegoder hvor beskatningen er fastsat efter særlige bestemmelser. Ligeledes kan skattepligtige personalegoder være skattefrie, såfremt den skattepligtige værdi ikke overstiger nærmere vedtaget bagatelgrænser.

Skattefrie personalegoder:

Der er visse personalegode, som fraviger helt fra udgangspunktet om at alle personalegoder er skattepligtige. Disse personalegoder medfører dermed ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Herunder kan f.eks. nævnes:

 • Arbejdsrelaterede uddannelse og kurser
 • Parkeringsplads i forbindelse med parkering ved arbejdspladsen
 • Enkeltstående firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende.
 • Arbejdsgiverbetalt transport til offentlige transportmidler, f.eks. togkort, til transport mellem hjem og arbejde beskattes ikke, hvis medarbejderen undlader at tage det almindelige befordringsfradrag.
 • Arbejdsgiverbetalt internet, såfremt internetforbindelsen anvendes i forbindelse med hjemmearbejdsplads.
 • Massage eller lignende til behandling eller forebyggelse af arbejdsskader.

Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder (kr. 5.700):

Personalegoder, som en eller flere arbejdsgivere i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et grundbeløb på 5.700 kr. i 2015.

Hvis den samlede værdi af de personalegoder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, overstiger beløbsgrænsen på 5.700 kr., bliver medarbejderen skattepligtig af alle goderne.

Eksempler på arbejdsrelaterede personalegoder:

Avis:

Arbejdsgivers betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. I visse situationer kan fri avis dog omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, hvis avisen efter en konkret vurdering kan siges i overvejende grad at være ydet af hensyn til arbejdet.

Beklædning:

Hvis medarbejdere får stillet fri uniform til rådighed, beskattes de ikke heraf. Det er dog en forudsætning, at der er tale om egentligt arbejdstøj, der er passende for det pågældende arbejde, og som ikke er egnet til at erstatte almindeligt tøj til privat brug, fx kitler, sikkerhedstøj eller tøj til arbejde, som medfører ekstraordinært slid eller ødelæggelse af tøjet. Egentligt arbejdstøj er ikke et personalegode, men anses i stedet som et skattefrit arbejdsredskab.

Bagatelgrænse for mindre personalegoder:

Personalegoder beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.100 kr. pr. år i 2015. Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.100 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne underlagt denne undtagelse og ikke kun det overskydende beløb.

Eksempler på mindre personalegoder

Fitness:

Betaler arbejdsgiver medarbejderens udgifter til et fitnesskort i et fitnesscenter, der er beliggende uden for arbejdspladsen, er dette personalegode skattepligtigt for medarbejderen. Da medarbejderens generelle sundhed, efter skattepraksis, anses for at have udelukkende privatkarakter, er fitnesskort ikke omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, men bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Massage:

Medarbejderens anvendelse af arbejdsgiverbetalte massageordninger og lignende er som nævnt ovenfor

skattefri, når der er tale om decideret forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. Det er en betingelse for skattefriheden, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgivers afholdelse af udgiften til behandlingen. Er der ikke tale om behandling af en arbejdsrelateret skade, men blot velværemassage er det omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Gaver:

Tingsgaver fra en eller flere arbejdsgivere er skattefrie, så længe gavernes samlede værdi ikke overstiger bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Pengegaver er altid skattepligtige.

Værdien af en årlig julegave skal medregnes ved opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse. Julegaven er dog altid skattefri, hvis der er tale om tingsgaver hvis samlede værdi ikke overstiger 800 kr. i 2015. Dette gælder, uanset om bagatelgrænsen på 1.100 kr. samlet set er overskredet

Personalegoder omfattet af særlige bestemmelser om beskatning

Nogle personalegoder er omfattet af særlige bestemmelser om beskatning, og er derfor ikke omfattet af ovenstående bagatelgrænser. Som eksempel på nogle af disse personalegoder kan nævnes:

 • Fri bil
 • Fri telefon
 • Fri bolig
 • Fri sommerhusbolig
 • Fri båd
 • Kost og logi efter statens takster

Grundet overstående personalegoders mere komplekse lovmæssige regulering, er beskatningen af disse personalegoder ikke nærmere gennemgået i denne artikel.

Er man som medarbejder eller arbejdsgiver i tvivl om et personalegods skattemæssige behandling, anbefales det at der altid tages kontakt til rådgiver.