+45 86 270 271

Virksomhedsordningens nye regler

Artikel bragt i Praktiserende Tandlæger 3:2014. Et nyt vedtaget lovforslag ændrer reglerne for anvendelse af virksomhedesskatteordningen fra den 11. juni 2014. De tandlæger der anvender virksomhedsskatteordningen vil, afhængig af deres skattemæssige saldi pr. 31. december 2014, have store udfordringer med fremadrettet at kunne opspare overskud i ordningen.

Udgivet den - 10. oktober 2014 9:38

Af Villy Rabe Bech Mousten, statsautoriseret revisor og Thomas Sloth Andersen, Revisor – Cand.merc.jur.

Et nytvedtaget lovforslag ændrer reglerne for anvendelse af virksomhedesskatteordningen fra den 11. juni 2014. De tandlæger der anvender virksomhedsskatteordningen vil, afhængig af deres skattemæssige saldi pr. 31. december 2014, have store udfordringer med fremadrettet at kunne opspare overskud i ordningen. Fordelene ved at drive klinikken i virksomhedsordningen er markant reduceret, og alternativer bør for manges vedkommende overvejes.

Ændringerne til virksomhedsskatteordningen i hovedpunkter

Reglerne for opsparing af overskud til foreløbig lav beskatning kan fremover kun anvendes, såfremt indskudskontoen ikke er negativ. Dog er der vedtaget en bagatelgrænse på DKK 500.000.

Aktiver der indgår i virksomhedsskatteordningen kan, som hovedregel, fremover ikke stilles til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsskatteordningen. En sådan sikkerhedsstillelse beskattes fiktivt som personlig indkomst med op til 57 %.

Selvstændige i virksomhedsskatteordningen der den 10. juni 2014 allerede havde stillet aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gæld, kan fortsat frem til 1. januar 2018 foretage skattemæssig opsparing af overskud. Er denne sikkerhedsstillelse ikke afviklet senest 31. december 2017, bliver opsparingsmuligheden suspenderet. Opsparing i perioden fra 11. juni 2014 til 31. december 2017 beskattes efterfølgende, som var overskuddet hævet.

Rentekorrektionen forhøjes med 3 procentpoint med henblik at gøre det dyrere at have privat gæld i virksomhedsskatteordningen.

Negativ indskudskonto

Hvis indskudskontoen i virksomhedsskatteordningen er negativ primo og/eller ultimo i indkomståret, kan der ikke foretages skattemæssig opsparing i virksomhedsskatteordningen til foreløbige lav beskatning. Såfremt aktiver i virksomhedsskatteordningen er stillet til sikkerhed for privat gæld den 10. juni 2014, regnes den numeriske værdi af disse sikkerhedsstillelser med til opgørelsen af den eventuelle negative indskudskonto.

Overgangsregel

Som overgangsregel til opgørelsen af den negative indskudskonto er der vedtaget en bagatelgrænse på DKK 500.000. Hvis værdien af en negativ indskudskonto tillagt summen af sikkerhedsstillelser maksimalt udgør DKK 500.000, kan der stadig foretages skattemæssig opsparing i virksomhedsordningen.

Sikkerhedsstillelser

Det er fremover ikke længere muligt at stille aktiver i virksomhedsskatteordningen til sikkerhed for privat gæld.

Sådanne sikkerhedsstillelser vil fremover medføre fiktiv beskatning af den laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsen eller gælden, der stilles sikkerhed for. Den selvstændiges personlige indkomst forhøjes med et beløb svarende til den laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsen eller gælden, der stilles sikkerhed for.

Overgangsregler

Der er vedtaget en overgangsregel vedrørende sikkerhedsstillelser, som allerede eksisterede den 10. juni 2014. Selvstændige i virksomhedsskatteordningen har indtil den 31. december 2017 til at få afviklet disse sikkerhedsstillelser. Der kan derfor stadig foretages skattemæssig opsparing i virksomhedsskatteordningen i perioden 2014-2017, såfremt reglen for bagatelgrænsen er overholdt. Er sikkerhedsstillelserne ikke er afviklet inden 1. januar 2018, vil det skattemæssigt opsparede overskud anses for hævet i 2018 og dermed medføre indkomstbeskatning med op til 57 %.

Eksempel:

En selvstændigt erhvervsdrivende har primo 2014 en negativ indskudskonto på DKK 200.001 og sikkerhedsstillelser på DKK 300.000. Således er opgørelsen af indskudskontoen samlet set over bagatelgrænsen på DKK 500.000. Den selvstændigt erhvervsdrivende vil først kunne foretage skattemæssig opsparing i virksomhedsordningen, når den negative indskudskonto er under bagatelgrænsen, både ved start som ved slut af det pågældende indkomstår. Derudover skal sikkerhedsstillelserne endeligt være afviklet inden den 31. december 2017, for at undgå beskatning i indkomståret 2018, af det i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 skattemæssigt opsparet overskud.

Forhøjelse af rentekorrektionssatsen

Med virkning fra 1. januar 2015 forhøjes rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint i forhold til kapitalafkastsatsen.

Rentekorrektion er en tvungen korrektion ved negativ indskudskonto, som har til hensigt at minimere fordelene ved at lade virksomheden afholde renteudgifterne på privat gæld.

Omgørelse af dispositioner foretaget i 2013

Selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at omgøre valg af visse dispositioner i relation til virksomhedsordningen for indkomståret 2013. Muligheden gælder kun for personer der har:

  • En negativ saldo på indskudskontoen primo eller ultimo indkomståret 2014
  • En eksisterende sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014.

Muligheden for omgørelse gælder dog ikke hvis man er omfattet af indskudskontoens bagatelgrænse på DKK 500.000.

De selvangivne dispositioner der kan omgøres, er:

  • Overførsel af finansielle aktiver og passiver
  • Indskud
  • Beløb der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen.

Omgørelse af valg skal meddeles SKAT senest den 31. marts 2015.

Konsekvenser af de nye regler

De nye regler i virksomhedsskatteordningen er komplicerede, hvorfor klinikejere med en negativ indskudskonto den 31. december 2013 kan have behov for en detaljeret gennemgang af klinikkens skattemæssige forhold, for at minimere eventuelle begrænsninger i muligheden for skattemæssig opsparing. Overgangsreglerne samt omvalgsbestemmelsen bør her tages i betragtning, lige som alternativer til virksomhedsskatteordningen bør overvejes.

Ændring eller etablering af nye sikkerhedsstillelser for privat gæld skal vurderes inden gennemførelse heraf, da sådanne kan medføre en beskatning af værdien af sikkerhedsstillelsen.

Vi anbefaler, at alle klinikejere i virksomhedsskatteordningen tager kontakt til revisor for vurdering af eventuelle konsekvenser medført af de nye regler i virksomhedsskatteordningen.