+45 86 270 271

Omvendt momspligt for tandlægevirksomheder

Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt ved indenlandsk salg af mobiltelefoner mv. i kraft. Konsekvensen er, at pligten til at afregne salgsmoms flyttes fra den sælgende til den købende virksomhed. Det betyder, at sælger skal udstede en faktura uden moms til tandlægeklinikken, der i stedet skal afregne momsen via en momsangivelse. Det er således tandlægeklinikken, der nu overtager sælgers forpligtelse til at betale salgsmomsen.

Udgivet den - 20. august 2014 11:12

Artikel bragt i Praktiserende Tandlæger 1:2014. Se den trykte artikel her

Af Villy Rabe Bech Mousten, statsautoriseret revisor, og Trine Dalbøge Rohde, cand.merc.aud., Aros statsautoriserede revisorer


Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt ved indenlandsk salg af mobiltelefoner mv. i kraft. Konsekvensen er, at pligten til at afregne salgsmoms flyttes fra den sælgende til den købende virksomhed. Det betyder, at sælger skal udstede en faktura uden moms til tandlægeklinikken, der i stedet skal afregne momsen via en momsangivelse. Det er således tandlægeklinikken, der nu overtager sælgers forpligtelse til at betale salgsmomsen.

Formålet med denne artikel er at fremhæve omfanget og betydningen af lovændringen for ikke momsregistrerede tandlæger, samt anføre den praktiske håndtering af lovændringen.

De omfattede varer

Reglerne omkring omvendt betalingspligt gælder, når tandlægeklinikken køber følgende udstyr:

  • Mobiltelefoner
  • Bærbare computere
  • Integrerede kredsløbsanordninger
  • Spillekonsoller
  • Tablets

Ovenstående liste er udtømmende, og SKAT har fornyligt offentliggjort retningslinjer for køb af produkterne. Reglerne omkring omvendt betalingspligt gælder derfor ikke ved tandlægeklinikkens køb af eks. stationære telefoner, memory sticks (USB-memory nøgler), regnemaskiner, iPod, Mp3-afspillere, stationære computere, software, computerskærme, ekstern mus og keyboard mv. Dette uanset om der købes hos den sædvanlige it-leverandør, dentaldepot eller i detailhandlen.

Tilbehør, der sælges og leveres sammen med en af de omfattende varer, er ligeledes omfattet af reglerne om omvendt momspligt. Det gælder f.eks. headset, oplader, forhåndsinstalleret software mv.

Når klinikken køber en af de anførte varer med omvendt momspligt, vil der på fakturaen fremgå en besked om, at klinikken selv er ansvarlig for momsindbetalingen. Der kan f.eks. være anført ”omvendt betalingspligt - køber afregner momsen”.

Det bør understreges, at de nye regler ikke gælder i de tilfælde, hvor tandlægeklinikken foretager sine indkøb af ovenstående varer fra virksomheder, hvor salget udelukkende eller i overvejende grad sker til private. Foretages der indkøb fra detailbutikker (f.eks. Bilka, Elgiganten, Fona mv.), vil salget derfor som hidtil være tillagt moms, og klinikken skal ikke foretage sig yderligere. For at undgå registreringspligten skal tandlægeklinikkerne således købe f.eks. mobiltelefoner, bærbare computere og tablets i detailhandlen.

Måtte klinikken modtage en faktura med opkrævning af momsbeløbet fra en leverandør, skal klinikken sikre sig, at sælger opfylder betingelserne for at være en detailvirksomhed, for at undgå at SKAT nægter fradrag for momsen.

Konsekvenser for tandlægeklinikken

Særligt for tandlæger medfører lovændringen en administrativ byrde. Hovedreglen er, at tandlægevirksomheder er fritaget for moms, men som en konsekvens af lovændringen skal tandlægevirksomheder i fremtiden registreres for såvel lønsum som moms, med mindre ovennævnte varer udelukkende indkøbes i detailhandlen.

Det er vores anbefaling, at der bogføringsmæssigt tages højde for ændringerne. En løsning er at samle alle de omfattede varekøb på en nyoprettet konto kaldet f.eks. ”Småanskaffelser, omvendt momspligt”. En sådan opdeling af de indkøbte varer vil lette processen ved momsindberetningen og regnskabsudarbejdelsen.

Momsangivelsen og bogføring

Bogføringsteknisk skal den modtagne faktura, der ikke er påført moms, eksempelvis køb af en telefon til 4.000,- ekskl. moms håndteres i tandlægeklinikken på følgende måde:

Debet/Konto ind: ”Småanskaffelser, omvendt momspligt” DKK 4.000,-

Kredit/Konto ud: ”Kasse/bank” DKK 4.000,-

Debet/Konto ind: ”Småanskaffelser, omvendt momspligt” DKK 1.000,-

Kredit/Konto ud: ”Erhvervelsesmoms” DKK 1.000,-

Som det fremgår af ovenstående, er selve bogføringen af varer med omvendt momspligt administrativt anderledes, end hvad der gør sig gældende for ”almindelige” varer. Det er derfor vores anbefaling, at klinikejere drøfter problemstillingen med deres bogholder, eller alternativt kontakter deres revisor for en nærmere gennemgang af håndteringen.

De tandlægeklinikker, der ikke allerede er momsregistrerede, skal registreres for EU-erhvervelsesmoms, når de foretager køb med omvendt momspligt. Registrering af EU-erhvervelsesmoms medfører ikke salgsmoms på tandbørster mv., så længe dette er under DKK 50.000. Registreringen af EU-erhvervelsesmoms medfører derimod, at der kvartalsvis skal indberettes moms til SKAT i lighed med indberetning af lønsum. Indberetningen skal ske i feltet ” Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt” uden fortegn, mens der i feltet ”Købsmoms” skal indberettes 0,-

Resultatet bliver et afgiftspligtigt beløb, der skal indbetales til SKAT via Skattekontoen. Bogføringen heraf skal ske på følgende måde (med udgangspunkt i ovenstående eksempel):

Debet/Konto ind: ”Afregnet moms” 1.000,-

Kredit/Konto ud: ”Kasse/bank” DKK 1.000,-

Afslutning

Som det fremgår af ovenstående, kan lovændringen medføre administrative byrder for tandlægeklinikkerne, samtidig kan den teknologiske udvikling samt ændringer af allerede eksisterende produkter medføre, at der vil opstå tvivl om, hvorvidt en vare er omfattet af bestemmelsen eller ej. Det er vores anbefaling, at der i tvivlstilfælde tages kontakt til klinikkens revisor for en nærmere drøftelse heraf.