+45 86 270 271

Køb af tandlægepraksis

Når en ansat tandlæge bliver tilbudt at købe en klinik eller købe en del af en klinik, er der en række forhold som skal iagttages. Denne artikel vil redegøre for forhold der skal med i overvejelserne omkring fremtiden, herunder de pligter med videre som følger med overgangen fra lønmodtagerstatus til drift af egen virksomhed.

Udgivet den - 12. august 2014 10:32

Artikel bragt i Dental

Af Villy Rabe Bech Mousten, statsautoriseret revisor og Trine Dalbøge Rohde, cand.merc.aud., Aros statsautoriserede revisorer.


Når en ansat tandlæge bliver tilbudt at købe en klinik eller købe en del af en klinik, er der en række forhold som skal iagttages. Denne artikel vil redegøre for forhold der skal med i overvejelserne omkring fremtiden, herunder de pligter med videre som følger med overgangen fra lønmodtagerstatus til drift af egen virksomhed.

Valg af klinik

Valget af den klinik som tandlægen skal overtage eller have andel i er vanskelig. Det er samtidig en beslutning hvorfor det er vigtigt at indhente erfaringer fra andre tandlæger, rådgivere med videre..

Ofte vil en yngre tandlæge, som har været ansat i en klinik gennem en periode, blive tilbudt at købe hele klinikken eller en del heraf. Andre gange har en tandlæge et ønske om at blive klinik ejer og søger forskellige steder efter en klinik som opfylder ønskerne.

Køb af en kendt klinik

Der er fordele forbundet med begge fremgangsmetoder. Ved at købe sig ind i den klinik man arbejder på, har man et indgående kendskab til bla. patienter og personale. Ligeledes vil tandlægen til trods for at denne ikke har været klinikejer, have et vist kendskab til leverandører og andre forhold vedrørende klinikkens omgivelser. Der vil samtidig være et kendskab og en kontakt til patienterne, som vil gøre overtagelsen af klinikken betydeligt nemmere.

Ved køb af fremmede klinikker, vil tandlægen i løbet af en ganske kort periode skulle opbygge et kendskab til klinikken og dermed danne sig et indtryk af, om det er den klinik der ønskes. Det skal hertil bemærkes, at de økonomiske opgørelser som indgår i overvejelserne, i væsentlig grad bidrager til fremtidige forhold vedrørende omsætning og indtjening.

Køb af en fremmed klinik, giver væsentligt flere muligheder at vælge imellem, herunder er der især muligheder for rentable klinikker udenfor de store byer.

Køb af en ny klinik

Ved køb af en ny klinik, skal tandlægen overtage klinikkens patienter. Der vil altid være en vis patientafgang forbundet med overtagelsen. Erfaringsmæssigt er det få patienter, der skifter tandlæge som følge af ejerskiftet

Klinikkens ansatte følger ligeledes med. De skal vænne sig til den nye chef, og en eventuel ny måde at arbejde på. Denne overgang kan volde problemer, og ofte ses større personale omrokeringer efter ejerskifte.

Køb af en klinikandel

Ved køb af en klinikandel, gør de tidligere forhold sig ligeledes gældende. Det skal dog bemærkes, at personalet ikke vil mærke overgangen på samme måde som hvis der ikke er tale om et klinikfællesskab. Dette skyldes, at der er en række øvrige ejere som stadig arbejder i virksomheden.

Ved overtagelse af en del af en kendt klinik, skal opmærksomheden rettes mod overgangen fra kollega til chef. Det er ikke vores erfaring at denne overgang volder problemer, da der i forvejen er en hierarkisk opdeling på en klinik, hvor tandlægen er øverst.

Patienter vil ligeledes ikke mærke så meget til klinikoverdragelsen, da det i vid udstrækning stadig er de samme ansigter og tandlæger der mødes på klinikken.

Planlægning af klinikkøbet

Den største planlægningsmæssige byrde ved et generationsskifte ligger hos den sælgende part. Perioden forud for salget, er afgørende for det økonomiske vedkomne af generationsskiftet.

For den købende tandlæge skal det besluttes, om virksomheden enten skal drives i personligt regi eller i selskabsform. Den nødvendige finansiering af købet skal være på plads. Disse forhandlinger for at opnå de bedste betingelser kan strække sig over en periode, man er som oftest ikke den del af processen, der beslaglægger mest tid. Vi anbefaler ligeledes, at kontakten til pengeinstituttet sker på et tidspunkt, hvor det er besluttet hvilken klinik der ønskes erhvervet, og hvor der er opnået enighed om en pris. Det er yderst sjældent at klinikfinansiering volder problemer, når materialet til pengeinstituttet er udarbejdet af branchekendt revisor.

En vigtig del af planlægningen af klinikkøbet ligger i fastlæggelsen af en pris for klinikken. Her tages der højde for klinikkens historiske indtjening, beliggenhed, patienter og en række øvrige faktorer. Andre forhold kan vurderes således at der kan findes en handelsværdi. Der findes dermed en samlet pris for hele aktiviteten. Vi vil i en senere artikel behandle værdiansættelse af tandlægeklinikker i forbindelse med klinikhandler.

I forbindelse med de indledende overvejelser samt budgetteringen af den kommende periode, vil den optimale organisationsform for tandlægen blive valgt. Organisationsformen afhænger af en lang række forhold, blandt andet personlige økonomiske forhold. Det er en vigtig del af beslutningen, da beslutningen, til en vis grad, ikke står til at ændre efterfølgende uden det får økonomiske og skattemæssige konsekvenser.

Klinikken efter købet

Den daglige drift af klinikken skal efter købet varetages af tandlægen alene eller sammen med de øvrige ejere. Der er ofte flere forhold at forholde sig til end den nye ejer havde forudset. At være klinikejer betyder at der skal tages stilling til flere væsentlige beslutninger vedrørende alle tænkelige forhold. Der er ofte personalemæssige forhold der skal varetages løbende, ligesom det er en klinikejers ansvar, at klinikken på alle måder fungerer.

Der skal ligeledes tages beslutninger omkring forhold som pensionsopsparing, klinikkens rentabilitet, budgettering og løbende økonomiopfølgning i øvrigt. Sådanne beslutninger er af en ganske anden karakter for en klinikejer, da der ofte ikke er fire midler til indbetalingerne i den første periode efter klinikkøbet.

Det skal holdes for øje, at der ofte løbende foretages afdrag til pengeinstitut, hvorved der opbygges egenkapital i virksomheden, som efterfølgende kan indbetales på en pensionsopsparing, investeres i virksomheden med værdistigning til følge eller udloddes.

En klinikejer får flere muligheder for at planlægge sine økonomiske forhold end en lønmodtager, da der findes flere muligheder økonomisk og skattemæssigt når der er erhvervsindkomst. Der er blandt andet mulighed for fri bil samt andre personalegoder. Et væsentligt element i planlægningen omfatter derfor også en samlet gennemgang af de økonomiske forhold og en optimering heraf.

Afslutning

Som beskrevet er det ikke alene de selskabsretlige, skattemæssige og økonomiske forhold der skal tages med i overvejelserne i forbindelse med køb af en tandlægeklinik. Der er i høj grad også eksisterende forhold i klinikken som skal indgå i overvejelserne.

Vi oplever ofte, at det er forskellige forhold som bliver vægtet af de enkelte tandlæger, men at de økonomiske forhold indgår med en vis vægt.

Vi anbefaler at der tages kontakt til en rådgiver i forbindelse med planlægningen af købet af en klinik, herunder revisor og advokat, da der både er væsentlige økonomiske forhold som har betydning, men ligeledes en række kontraktmæssige forhold som skal iagttages i forbindelse hermed.