+45 86 270 271

Kliniknøgletal 2013

AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker. Nøgletalsoversigten for 2013 er udarbejdet på basis af regnskabstal fra vore egne tandlægeklienter. AROS statsautoriserede revisorer repræsenterer en væsentlig del af de danske privatpraktiserende tandlæger.

Udgivet den - 03. november 2015 13:11


AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker.

Nøgletalsoversigten for 2013 er udarbejdet på basis af regnskabstal fra vore egne tandlægeklienter. AROS statsautoriserede revisorer repræsenterer en væsentlig del af de danske privatpraktiserende tandlæger.

Nøgletallene kan indgå som et værdifuldt analyseværktøj for den enkelte tandlæge. Ved sammenholdelse med tandlægens egne regnskabstal påviser oversigten på en overskuelig måde afvigelser i udviklingstendenser og indtjeningsmønsteret, som kan danne grund­laget for en nærmere analyse.

Nøgletalsoversigten viser årets gennemsnitstal pr. klinikejer fordelt på klinikker med en klinikomsætning på indtil DKK 3½ mio., fra DKK 3½ til 6½ mio. og med en klinikomsætning over DKK 6½ mio. De enkelte udgiftsposter vises både i DKK og i deres procentvise andel af omsætningen.

For at skabe den nødvendige sammenligning, er de inddaterede regnskabsoplysninger justeret på en række områder. For klinikker der drives i anpartsselskab elimineres klinikejerens eget vederlag i form af gage, pension og firmabil mv. Klinikdriften viser herefter klinikejerens reelle indtjening, og er samtidig direkte sammenlignelig med klinikker drevet i personligt regi. Der er endvidere taget højde for forskelle i klinikkernes lokaleforhold, således at klinikker i egen ejendom er sammenlignelige med klinikker i lejede lokaler.

Af hensyn til overskueligheden er nøgletalsoversigten udformet således, at den kun fylder en A4 side. Vi har valgt denne begrænsning vel vidende, at en brancheanalyse ikke kan tage højde for alle individuelle forhold.

I det efterfølgende vil vi kommentere gennemsnitstallene for alle klinikker 2013 sammenholdt med 2012.

Omsætningen pr. klinikejer er steget fra TDKK 4.401 i 2012 til TDKK 4.476 i 2013. Som det fremgår af oversigten er honoraret fra patienter steget fra TDKK 3.688 i 2012 til TDKK 3.804 i 2013, mens sygesikringsandelen er faldet fra TDKK 713 i 2012 til TDKK 671 i 2013. Samlet set er omsætningen steget med TDKK 75 pr. klinikejer.

På trods af omsætningsstigningen viser statistikken, at klinikkernes gennemsnitlige resultat før afskrivninger og finansieringsposter er faldet fra TDKK 1.406 i 2012 til TDKK 1.378 i 2013. Omsætningsstigning har således ikke resulteret i en tilsvarende resultatforbedring, idet overskudsgraden (resultat før finansielle poster og afskrivninger/omsætningen) er faldet fra 31,95 % af omsætningen i 2012 til 30,80 % af omsætningen i 2013.

Den faldende overskudsgrad skyldes i væsentlig grad, at personaleomkostningerne udviser en relativt stor stigning fra 37,35 % af omsætningen i 2012 til 39,08 % af omsætningen i 2013.

Personaleomkostningerne er den betydeligste udgiftspost i regnskabet og har således en væsentlig effekt på overskudsgraden.

Vareforbruget (materialeforbrug og teknik) udviser et procentvist fald fra 14,12 % af omsætningen i 2012 til 13,90 % af omsætningen 2013.

Endvidere ses også samlet et procentvist fald i de øvrige omkostninger.

Besparelse på vareforbrug og øvrige omkostninger viser, at der har været fokus på udgifterne.

Stigningen i personaleomkostningerne har dog resulteret i en faldende indtjening for klinikkerne samlet set.

Det bemærkes, at resultatudviklingen har været forskellig for de enkelte klinikstørrelser, idet de mellemstore klinikker har haft stigende indtjening pr. klinikejer, mens de store klinikker og de mindre klinikker har haft faldende indtjening pr. klinikejer.

Se statistikken ved at klikke på følgende link: Tandlægestatistik 2013

Aros Statsautoriserede Revisorer I/S

Den 17. september 2014