+45 86 270 271

Beskatning af fri telefon

Artikel bragt i PRAKSIS nov. 2015. Når en arbejdstelefon stilles til rådighed for en medarbejder, kan dette have skattemæssige konsekvenser for medarbejdere

Udgivet den - 03. november 2015 13:20

Af Villy Rabe Bech Mousten - statsautoriseret revisor og Thomas Sloth Andersen – Revisor – Cand.merc.jur hos Aros statsautoriserede revisorer.


Når en arbejdstelefon stilles til rådighed for en medarbejder, kan dette have skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. I denne artikel gennemgås de skattemæssige konsekvenser for medarbejderen, samt i hvilke tilfælde medarbejderen skal beskattes.

Fra 1. januar 2012 er reglerne for beskatning af fri telefon. Beskatning af fri telefon gælder for personer, der får stillet telefon til rådighed som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, fx som honorarmodtager.

Beskatningsgrundlaget udgør kr. 2.600 årligt i 2015 og kr. 2.700 årligt i 2016.

Selve mobiltelefonen er også omfattet af beskatning. Beskatningen er derfor den samme uanset værdien af selve arbejdstelefonen.

Værdien af fri telefon er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst. Medarbejderens reelle betaling for den private anvendelse kan derfor beregnes ved at gange beskatningsgrundlaget med medarbejderens aktuelle marginalskat.

I 2015 udgør den gennemsnitlige marginalskat for personer med en samlet indkomst under topskat 40,3 % og 56,4 % for personer som betaler topskat.

Rådighedsbeskatning:

Beskatning af fri telefon forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over en helt eller delvist arbejdsgiverbetalt telefon. Det er således ikke afgørende, om arbejdstageren faktisk benytter den fri telefon privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge telefonen privat, udløser beskatning.

I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis arbejdstageren tager en telefon med hjem på bopælen, er telefonen bragt ind i den private sfære, og der vil skattemæssigt være en formodning for privat rådighed.

Betingelser for skattefrihed

Hvis en medarbejder tager en mobiltelefon med hjem fra arbejdspladsen, har medarbejderen som udgangspunkt privat rådighed over mobiltelefonen og skal beskattes af fri telefon. Medarbejderen skal dog ikke beskattes, hvis medarbejderen og arbejdsgiveren opfylder alle de følgende særlige betingelser:

  • Medarbejderens brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
  • Medarbejderen har afgivet en tro og love-erklæring til arbejdsgiveren om kun at bruge telefonen erhvervsmæssigt.
  • Arbejdsgiveren fører kontrol med, at medarbejderen kun anvender telefonen erhvervsmæssigt.

Telefonen må dog gerne anvendes til enkeltstående private opkald.

Ægtefællerabat

For ægtefæller, der begge beskattes af fri telefon reduceres beskatningsgrundlaget automatisk på årsopgørelsen. Det automatiske nedslag er betinget af, at medarbejderens beskatning af fri telefon er indberettet i de rigtige felter på lønsedlen.

Det skattepligtige beløb reduceres med 25 pct. for hver ægtefælle. For ægtefæller, der beskattes af fri telefon hele året, bliver det skattepligtige beløb således reduceret fra 2.600 kr. til 1.950 kr. årligt i 2015.

Ægtefællerne skal opfylde følgende betingelser for at opnå nedslaget:

  • de skal være gift
  • ægtefællerne skal være samlevende ved årets udgang
  • ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne i indkomståret udgør 3.500 kr. i 2015

Ægtefællernes samlede skattepligtige værdi i indkomståret af fri telefon, skal minimum være på 3. 500 kr. i 2015. Det vil sige, at ægtefællerne indenfor et indkomstår tilsammen skal beskattes af fri telefon i mindst 16 måneder.

Lønomlægning/bruttolønsordning

Er der indgået en aftale om lønnedgang, også betegnet bruttolønsordning, i forbindelse med tildeling af arbejdstelefon, således at arbejdstageren kompenserer arbejdsgiveren via den faste månedsløn, vil det ikke være muligt at undgå beskatning af fri telefon. I henhold til gældende skattepraksis vil denne lønomlægning have formodningen imod sig, således at det formodes at telefonen er til rådighed for privat anvendelse i disse tilfælde.

Fastnet eller mobiltelefon på arbejdspladsen

Det forhold, at en medarbejder har fastnet eller mobiltelefon til rådighed på arbejdspladsen, udløser ikke i sig selv beskatning. Almindelig privat brug af arbejdsgiverens telefon på arbejdspladsen, som fx at medarbejderen ringer og aftaler en tandlægetid, har ikke skattemæssige konsekvenser. Det er ikke et krav, at arbejdsgiveren fører kontrol med brugen af telefonen eller om den tages med hjem.

Er man som medarbejder eller arbejdsgiver i tvivl om medarbejderens skattemæssige stillig i forhold til arbejdstelefonen, anbefales det, at der altid tages kontakt til rådgiver.