+45 86 270 271

Beskatning af fri bil

Når en virksomhed stiller en firmabil til rådighed for en medarbejder eller en virksomhedsejer, skal personen beskattes af den private anvendelse af bilen.

Udgivet den - 13. februar 2015 10:51

Af Villy Rabe Bech Mousten, statsautoriseret revisor & Thomas Sloth Andersen, Cand.merc.jur


Når en virksomhed stiller en firmabil til rådighed for en medarbejder eller en virksomhedsejer, skal personen beskattes af den private anvendelse af bilen.

Hvem er omfattet

Reglerne om beskatningen af firmabil gælder for personer, der får stillet fri bil til rådighed for privat brug.

Bilen kan enten stilles til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Selvstændigt erhvervsdrivende der har valgt at lade sin bil indgå i virksomhedsskatteordning, skal sidestilles med en ansat, der har fået stillet bil til privat rådighed af en arbejdsgiver.

Rådighedsbeskatning

Det er rådigheden over den frie bil der beskattes. Det skattepligtige beløb fastsættes derfor uafhængigt af privatkørslens omfang. Medarbejderen beskattes derfor i den periode, hvor bilen anses for at være til rådighed for privat anvendelse.

Der beskattes som minimum for hele måneder uanset at bilen ikke har stået til rådighed for privat anvendelse i en hel måned. Den skattepligtige værdi jf. nedenstående fordeles på antal måneder, hvor bilen har stået til rådighed for privat anvendelse.

Privat kørsel

Det er kun rådighed over firmabil til privat kørsel, der udløser beskatning. Den erhvervsmæssige kørsel for firmaet i firmaets bil beskattes dermed ikke.

Kørsel mellem hjem og arbejde er skattemæssigt privat kørsel, hvis ikke der køres til et midlertidigt arbejdssted, og kørslen dermed er erhvervsmæssig. Kørsel med firmabil mellem hjem og arbejde er i udgangspunktet privat kørsel. Derfor skal kørsel i firmabil mellem hjem og arbejde som udgangspunkt altid beskattes. Dette gælder også, selvom bilen bliver brugt til kørsel til og/eller fra bopælen i forbindelse med kørsel, der i øvrigt er erhvervsmæssig.

Opgørelse af beregningsgrundlag

Bilens værdi som lægges til grund ved beregningen af den skattepligtige indkomst, afhænger til dels af bilens alder, og til dels af om arbejdsgiveren har anskaffet bilen som brugt. Bilens værdi sættes dog altid til mindst DKK 160.000. Til den skattepligtige værdi lægges altid et miljøtillæg beregnet ud fra bilens grønne afgift. Nærmere herom nedenfor.

Ved opgørelsen af den værdi som den skattemæssige værdi beregnes af (beregningsgrundlaget), skelnes imellem om firmaet har anskaffet bilen højst tre år efter bilens første registreringsdato eller ej.

Beregningsgrundlaget for biler der ved anskaffelsen er tre år og derunder

Hvis firmaet har anskaffet bilen højst 3 år efter bilens første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget med udgangspunkt i nyvognsprisen.

Nyvognsprisen bruges i de første 36 måneder forinden bilens første indregistreringsdato. I de efterfølgende år nedsættes værdien til 75 pct. af nyvognsprisen, dog ikke til et beløb under DKK 160.000.

Beregningsgrundlaget for biler der på anskaffelsestidspunktet er over tre år

Hvis firmaet har anskaffet bilen mere end tre år efter bilens første indregistreringsdato, fastsættes beregningsgrundlaget ud fra arbejdsgiverens købspris inklusiv moms og eventuelle istandsættelsesudgifter, dog ikke til et beløb under DKK 160.000.

Skattepligtig værdi

Den skattepligtige værdi af fri bil beregnes til 25 pct. af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger DKK 300.000 og 20 pct. af resten.

Til den skattepligtige værdi, regnet efter ovenstående, tillægges et miljøtillæg svarende til 1,5 gang bilens årlige grønne afgift.

Eksempel på beskatning af firmabil, ny bil

Bilens værdi DKK 325.000
Beskatningsgrundlag DKK 325.000


Værdi af fri bil
25% af DKK 300.000 DKK75.000
20% af DKK 25.000 DKK5.000


Den årlige grønne afgift DKK1.520
Miljøtillæg, 1,5 x grøn afgift DKK2.280


Skattepligtig værdi: værdi af fri bil + miljøtillæg DKK82.280Skat til betaling

Den aktuelle skattebetaling medført af den skattepligtige værdi afhænger af den enkelte medarbejders indkomstniveau.

For medarbejdere hvor fri bil beskatningen ikke vil medføre topskattebetaling, vil skat til betaling for 2015 udgøre 40,3 pct. (gennemsnitskommune) af den skattepligtige værdi. Ud fra ovenstående eksempel vil dette medføre en årlig skat til betaling på DKK 33.159.

For en medarbejder hvor hele beskatningen af den frie bil ligger i topskattegrundlaget, vil skat til betaling for 2015 udgøre 56,4 pct. (gennemsnitskommune) af den skattepligtige værdi. Ud fra ovenstående eksempel vil dette medføre en årlig skat til betaling på DKK 46.405.

Afslutning

Der er mange overvejelser der kan gøre sig gældende i forbindelse med valg af ordning for firmabil, herunder om bilen skal købes eller leases. Vi anbefaler derfor, at arbejdsgiver eller arbejdstager tager kontakt til rådgiver forinden en firmabil stilles til rådighed for privat kørsel, således det er muligt at klarlægge om fri bil er det rigtige valg i den enkelte situation.